სტრუქტურულ-ორგანიზაციული დებულებანი

  • უნივერსიტეტის წესდება 
  • უნივერსიტეტის შინაგანაწესი
  • უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა
    და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულება
 
 
 
 
 

slogani lurjze gold